Nowy termin Walnego Zebrania!

Zarząd Klubu zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków JKS „Jarota” na 23 stycznia o godz. 18:00. Ponownie głównym punktem spotkania będzie podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w sali konferecnyjnej AQUA. Przypominamy, że według zapisów statutu klubu: „Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i powołanie Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie propozycji zmian w statucie klubu.
  5. Głosowanie nad zmianami w statucie klubu.
  6. Wolne głosy, wnioski i ew. dyskusja.
  7. Zakończenie.

Propozycja zmiany w statucie:

1) W § 6 pkt 1 proponuje się dopisać dwa podpunkty 11) i 12):

11) podejmowanie działań nakierowanych na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkotykowym i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania skutkom ich używania,

12) rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkotykowym i innych substancji psychoaktywnych.

Informujemy, że na spotkaniu będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej.

Jarota Jarocin
Bałtyk Koszalin
Sokół Kleczew
1:1
Jarota Jarocin