REGULAMIN

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA:

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Spółki Jarocin – Sport Sp. z o.o. w Jarocinie przy ul. Sportowej 6, aż do odwołania z mocą obowiązującą począwszy od dnia 01 sierpnia 2009 r.
 2. Podstawa prawna regulaminu – Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie Imprez Masowych Dz. Ustaw nr 62 poz. 504 z 2009 r.

PRZEZNACZENIE:

 1. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie oraz mogą być organizowane inne imprezy.
 2. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
 3. Na stadion mają wstęp osoby, które posiadają wykupione na dany mecz lub inną imprezę bilet, karnet, zaproszenie. Bilet wstępu upoważnia tylko do jednorazowego wejścia na stadion.

KONTROLA WEJŚCIA:

 1. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy).
 2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna) i mogą przebywać na stadionie tylko pod opieką osoby dorosłej (opiekuna)
 3. Przebywając na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
 4. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości.
 5. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób przy użyciu środków technicznych, celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub w skutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 6. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren stadionu lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez służby porządkowe lub policję.
 7. Osoby, które nie posiadają karty wstępu, nietrzeźwe, oraz stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.
 8. Wejście na stadion oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących zawartych w Regulaminie.

ZACHOWANIE NA STADIONIE:

 1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatora, policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.
 3. Widzowie muszą zajmować miejsca określone na karcie wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinstruowani przez przedstawicieli Klubu lub Policji.
 4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

ZAKAZY:

 1. Zabrania się wnoszenia na stadion i posiadania na stadionie:
  – napojów alkoholowych oraz ich spożywania,
  – broni wszelkiego rodzaju,
  – przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
  – przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp.
  – butelek szklanych i plastikowych,
  – pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  – fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
  – drzewców do flag i transparentów,
  – instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
  – „kominiarek”, kapturów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa Policji i służby porządkowe,
  – zwierząt.
 2. Ponadto zakazuje się:
  – wchodzenia na stadion i przebywania na stadionie osobom wobec, których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe i nie masowe
  – Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla ogólnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.
  wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boiska, pomieszczenia wewnętrzne, służbowe, nieczynne sektory, buforowe sektory)
  – rzucania wszelkimi przedmiotami,
  – używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób.
  – rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących.
  – sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora Klubu,
  – pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz  zaśmiecania stadionu w inny sposób szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
  – zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowe.
  – wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach rasistowskich, obraźliwych lub

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny mogą być podjęte następujące sankcje:

usunięcie ze stadionu bez prawa zwrotu za bilet; – skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego; – zastosowanie zakazu klubowego

 • 50 KW – Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu: podlega karze aresztu lub grzywny.
 • 51 § 1. KW – Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym : podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • 52a. pkt 2 KW – Kto publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa lub przeciwdziała przemocą ustawie albo prawnemu rozporządzeniu organu państwowego, jeżeli zasięg czynu
  albo jego skutki nie były znaczne: podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
  albo grzywny.
 • 124. § 1 KW – Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych: podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • 143. § 1 KW – Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie
  z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza
  lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę: podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • 145 KW. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec: podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
 • 54.1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu ( terenu ) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

 • – Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej nią 2 000 zł.
 • 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • 59.1. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ( Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 • 60. 1. Kto w czasie trwania imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuszcza, podlega karze nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 1. Kto w czasie trwania imprezy rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
  lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 2. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
 3. Jeżeli sprawca, dopuszczający się czynów określonych w ust. 1 – 3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudniania rozpoznania jego osoby, podlega karze nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 4. – Art. 62. Jeśli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione, o których mowa w art. 54 – 61, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie umyślnie wykroczenie lub przestępstwo, sąd może wymierzyć karę do górnej granicy jej ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

– Art. 65. 1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń ( Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888 ), lub o którym mowa w art. 54 – 56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą sportową, artystyczno-rozrywkową, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę na okres od 2 do 6 lat.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń, lub o którym mowa w art. 54 – 56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą sportowa, w tym meczu piłki nożnej, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.

 • 66. Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd orzeka zakaz wstępu na masową.

Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać osobom odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo na stadionie lub w administracji Klubu.

Niniejszy regulamin umieszczony jest w tablicach informacyjnych znajdujących się na obiekcie oraz w tablicach informacyjnych przy kasach – jako informacja dla uczestników imprezy.

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo unieważnienia identyfikatorów, abonamentów lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na stadion w przypadku łamania przez uczestnika regulaminu imprezy sportowej oraz regulaminu stadionu.