REGULAMIN

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA:

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Spółki Jarocin – Sport Sp. z o.o. w Jarocinie przy ul. Sportowej 6, aż do odwołania z mocą obowiązującą począwszy od dnia 01 sierpnia 2009 r.
 2. Podstawa prawna regulaminu – Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie Imprez Masowych Dz. Ustaw nr 62 poz. 504 z 2009 r.

PRZEZNACZENIE:

 1. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie oraz mogą być organizowane inne imprezy.
 2. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
 3. Na stadion mają wstęp osoby, które posiadają wykupione na dany mecz lub inną imprezę bilet, karnet, zaproszenie. Bilet wstępu upoważnia tylko do jednorazowego wejścia na stadion.

KONTROLA WEJŚCIA:

 1. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy).
 2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna) i mogą przebywać na stadionie tylko pod opieką osoby dorosłej (opiekuna)
 3. Przebywając na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
 4. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości.
 5. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób przy użyciu środków technicznych, celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub w skutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 6. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren stadionu lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez służby porządkowe lub policję.
 7. Osoby, które nie posiadają karty wstępu, nietrzeźwe, oraz stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.
 8. Wejście na stadion oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących zawartych w Regulaminie.

ZACHOWANIE NA STADIONIE:

 1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatora, policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.
 3. Widzowie muszą zajmować miejsca określone na karcie wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinstruowani przez przedstawicieli Klubu lub Policji.
 4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

ZAKAZY:

 1. Zabrania się wnoszenia na stadion i posiadania na stadionie:
  – napojów alkoholowych oraz ich spożywania,
  – broni wszelkiego rodzaju,
  – przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
  – przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp.
  – butelek szklanych i plastikowych,
  – pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  – fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
  – drzewców do flag i transparentów,
  – instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
  – „kominiarek”, kapturów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa Policji i służby porządkowe,
  – zwierząt.
 2. Ponadto zakazuje się:
  – wchodzenia na stadion i przebywania na stadionie osobom wobec, których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe i nie masowe
  – Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla ogólnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.
  wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boiska, pomieszczenia wewnętrzne, służbowe, nieczynne sektory, buforowe sektory)
  – rzucania wszelkimi przedmiotami,
  – używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób.
  – rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących.
  – sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora Klubu,
  – pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz  zaśmiecania stadionu w inny sposób szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
  – zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowe.
  – wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach rasistowskich i obraźliwych.